Start Om projektet Om Kävlingeån Renare vatten Mer Natur Åtgärder Länkar Rapporter Kontakt

 

Om projektet

Bakgrund Mål och åtgärder Unikt samarbete Markägare viktiga Arbete i etapper Ekonomi Erfarenheter Fortsättningen... Rapporter

 

Här finns dammarna!

Här hittar du en karta över anlagda dammar och våtmarker inom Kävlingeå-projektet.

 

Så går det till!

Här hittar du ett bildspel och mer information om hur det går till när en damm eller våtmark anläggs.

Markägare viktiga

 

Kontakt

Goda kontakter mellan markägare och projektföreträdare har varit avgörande för att åtgärder kunnat genomföras på ett effektivt sätt. Markägarna har haft en central roll i projektet eftersom all medverkan bygger på frivillighet. För att fånga upp deras intresse och engagera dem till medverkan har projektet presenterats i broschyrer, tidningsartiklar och vid lokala informationsträffar. I en del fall har enskilda markägare kontaktats personligen, då markområden som bedömts särskilt lämpliga för åtgärder funnits på deras mark.

 

Frivillighet och service

Många markägare har sett Kävlingeåprojektet som attraktivt och accepterat anläggning av våtmarker på sina marker inte minst tack vare den omfattande service som projektet tillhandahållit för genomförandet.

 

Sålunda har samråd med Länsstyrelsen, ansökan om miljöstöd, projektering, upphandling av entreprenader, besiktning av entreprenadarbete mm skötts av projektets konsult. Då dessutom det statliga skötselstödet för anlagda våtmarker kunnat kompletteras med en engångsersättning för ianspråktagen mark, har det varit möjligt att anlägga ett stort antal dammar och våtmarker inom avrinningsområdet.

 

Markersättningens storlek har anpassats till typ av mark och möjligheten att erhålla statlig miljöersättning till stöd för skötseln av anläggningen. I svårbrukade eller lågproduktiva områden har den uppgått till 10 000 kronor per hektar, medan högproduktiv åkermark under senare år ersatts med upp till 70 000 kronor per hektar.

 

 

©Johan Hammar/Ekologgruppen

 

©Johan Hammar/Ekologgruppen

 

Eslövs kommun

 

Höörs kommun

 

Hörby kommun

 

Kävlinge kommun

 

Lomma kommun

 

Lunds kommun

 

Sjöbo kommun

 

Tomelilla kommun

 

Ystads kommun

Produktion, film och foto: Ekologgruppen