Start Om projektet Om Kävlingeån Renare vatten Mer Natur Åtgärder Länkar Rapporter Kontakt

 

Mer natur

Nygamla livsmiljöer Fåglar Växter Bottenfauna Våtmarker och fisk Rekreation Rapporter

 

Här finns dammarna!

Här hittar du en karta över anlagda dammar och våtmarker inom Kävlingeå-projektet.

 

Bildspel

Här hittar du ett bildspel om hur dammarna fungerar som naturliga reningsverk.

 

Kävlingeå-projektet återskapar viktig natur

Många arter som är beroende av vatten för sin överlevnad har minskat mycket kraftigt eller försvunnit helt och hållet. Förändringarna är störst i jordbrukslandskapet.

 

Arbetet med att anlägga dammar och våtmarker syftar till att förbättra förutsättningarna för vatten- och våtmarksberoende arter i detta landskap.

 

Kävlingeåprojektet har i samarbete med systerprojektet för Höje å genomfört omfattande undersökningar av hur fåglar, vattenlevande ryggradslösa djur (bottenfauna) och vegetation (makrofyter) etablerats i de nya eller restaurerade vattenmiljöerna.

 

Studier har också genomförts i vattendragssträckor som ligger uppströms och nedströms anlagda våtmarker och dammar för att se om anläggningarna påverkar vattendragens fisk- och bottenfauna.

 

 

 Eslövs kommun

 

Höörs kommun

 

Hörby kommun

 

Kävlinge kommun

 

Lomma kommun

 

Lunds kommun

 

Sjöbo kommun

 

Tomelilla kommun

 

Ystads kommun

Produktion, film och foto: Ekologgruppen