Start Om projektet Om Kävlingeån Renare vatten Mer Natur Åtgärder Länkar Rapporter Kontakt

 

Här finns dammarna!

Här hittar du en karta över samtliga anlagda dammar och våtmarker inom Kävlingeå-projektet.

 

Så går det till!

Här hittar du mer information om hur kväve och fosfor renas i dammar och våtmarker.

Länkar

 

Kommuner i Kävlingeåns avrinningsområde

- se klickbara kommunvapen till höger

 

Näraliggande våtmarksprojekt

Höje å projektet - länk

Segeåprojektet - länk

 

Vattendragorganisationer i Skåne

Länsstyrelsens sammanställning - länk

 

Vattenkemi och status

Vattenkemidata från Kävlingeåns vatten kan du finna bl a här:

 

Databas (SLU) - länk

 

Om statusklassing mm:

Databasen VISS - länk

Vattenkartan - länk

 

Sammanställning av recipientundersökningar, årsrapporter:

Kävlingeåns vattenvårdsförbund - länk

 

Fiske och fiskfauna

Information om fiske och fiskevård finns bl a på fiskevårdsområdenas hemsidor:

Kävlingeåns-Löddensåns fiskevårdsområde - länk

Björka-Åsumsåns fiskevårdsområde - länk

 

Resultat från alla provfisken finns att ta del av i Fiskeriverkets hemsidor. På vattenmyndigheternas vattenkarta kan du zooma in Kävlingeån och direkt se vilka fiskar som fångats på olika platser.

Tips: På vattenkartan väljer du Övervakning och därefter Elfiskeregistret (vattendrag) eller NORS (sjöar)

 

Vattenföring, ämnestransporter och arealer

Aktuell vattenföring i Bråån och statistik från andra mätstationer finns på SMHI:s hemsida - länk

 

Modellberäknad vattenföring och transporter av kväve och fosfor från olika delaavrinningsområden kan fås via SMHI:s SHYPE fr om 1995. Peka på Karttjänst under Ladda ner resultat.

 

Arealer och uppgifter om markanvändning i delavrinningsområden kan fås via SMHI:s vattenarkiv.

 

Skyddad och värdefull natur

På Länsstyrelsens hemsida kan man bl a genom deras karttjänster se vilka områden som är strandskyddade, vilka vatten som är klassade som värdefulla mm.

Värdefulla vatten mm - länk

Strandskydd mm - länk

Tips: Uppdatera kartan efter du markerat vilka skikt som ska vara synliga. Genom att välja Teckenförklaring förklaras vad som visas.

 

På Naturvårdsverkets hemsida finns ett kartverktyg där man kan undersöka länets skyddade natur. Du hittar länken här.

 

Uppgifter om fåglar mm

Via Artportalen kan du hitta uppgifter om t ex vilka fåglar som iakttagits vid en viss våtmark i Kävlingeåns vattensystem - länk

 

Övrigt

Om arbetet och uppföljningen av de nationella miljökvalitetsmålen kan du läsa på bl a Länsstyrelsens hemsida - länk

 

Information om internationellt samarbete om havsmiljön

HELCOM - länk

 

 

Eslövs kommun

 

Höörs kommun

 

Hörby kommun

 

Kävlinge kommun

 

Lomma kommun

 

Lunds kommun

 

Sjöbo kommun

 

Tomelilla kommun

 

Ystads kommun

 
 
 

Produktion, film och foto: Ekologgruppen