Start Om projektet Om Kävlingeån Renare vatten Mer Natur Åtgärder Länkar Rapporter Kontakt

 

Om projektet

Bakgrund Mål och åtgärder Unikt samarbete Markägare viktiga Arbete i etapper Ekonomi Erfarenheter Fortsättningen... Rapporter

 

Här finns dammarna!

Här hittar du en karta över anlagda dammar och våtmarker inom Kävlingeå-projektet.

 

Så går det till!

Här hittar du ett bildspel och mer information om hur det går till när en damm eller våtmark anläggs.

Arbete i etapper

 

Projektet planerades från början att genomföras under en tolvårsperiod uppdelad i fyra etapper, vardera omfattande tre år. Syftet med etappindelningen har varit att skpa möjligheter till utvärderingar med översyn av finansiering, åtgärdstyper mm.

 

Den tolvåriga tidsplanen visade sig i praktiken vara alltför snäv och redan den första etappen förlängdes med ett år, från tre till fyra år (1995-1999). Också etapp II förlängdes till fyra år (1999-2003). I samband med utvärderingen av etapp II beslöts att de två avslutande etapperna skulle slås samman till en etapp, etapp III, omfattande sex år.

 

I avvaktan på bildandet av en ny organisation, Kävlingeåns vattenråd, beslöts 2009 att projektet skulle förlängas med ytterligare två år, etapp IV.

Sammantaget har Kävlingeå-projektet verkat från och med juli 1995 till och med 2011, d v s sexton och ett halvt år. Orsaken till förlängningen av projektet har varit att det planerade arbetet tagit något längre tid att slutföra än vad som beräknades från början och att kommunerna önskat föra över delar av verksamheten och implementera denna i Kävlingeåns vattenråd. Varje etapp har haft ett fastlagt mål för hur stor våtmarksareal som skulle anläggas, se vidare under Åtgärder.

 

Från och med 2012 kommer samordnat vattenvårdsarbete inom Kävlingeåns avrinningsområde att drivas av Kävlingeåns vattenråd (se vidare under Fortsättningen…).

 

 

 

Eslövs kommun

 

Höörs kommun

 

Hörby kommun

 

Kävlinge kommun

 

Lomma kommun

 

Lunds kommun

 

Sjöbo kommun

 

Tomelilla kommun

 

Ystads kommun

Produktion, film och foto: Ekologgruppen