Start Om projektet Om Kävlingeån Renare vatten Mer Natur Åtgärder Länkar Rapporter Kontakt

 

Om projektet

Bakgrund Mål och åtgärder Unikt samarbete Markägare viktiga Arbete i etapper Ekonomi Erfarenheter Fortsättningen... Rapporter

 

Här finns dammarna!

Här hittar du en karta över anlagda dammar och våtmarker inom Kävlingeå-projektet.

 

Så går det till!

Här hittar du ett bildspel och mer information om hur det går till när en damm eller våtmark anläggs.

Bakgrund

 

Övergödningen av sjöar och hav med algblomningar, förändrade fiskbestånd och försämrade badvatten har varit mycket uppmärksammad sedan en längre tid tillbaka. En orsak till dessa problem är den förändring av landskapet som människan genomfört, särskilt under de senaste två århundradena. Samhälls­utveck­lingen med expansion av bebyggelse och vägar samt rationalisering inom jord- och skogsbruk har bland annat fått stora konsekvenser för våra vatten- och våtmarksmiljöer. Våtmarksarealen i landskapet har minskat drastiskt, sjöar har sänkts eller torrlagts, och många vattendrag har fördjupats, rätats eller lagts i rör. Detta har inneburit att vattnets naturliga självrening minskat och att våtmarksberoende växt- och djurarter trängts undan. Även tillgången på naturområden för människors rekreation och friluftsliv har minskat.

 

Redan 1995 beslöt de nio kommunerna i Kävlingeåns avrinningsområde att gemensamt verka för att förbättra miljön bland annat genom att höja vattenkvaliteten i områdets sjöar och vattendrag och minska uttransporten av näringsämnen till Öresund. Åtgärdsarbetet skulle inriktas på att restaurera och iordningsställa våtmarker och dammar samt att anlägga odlingsfria skyddszoner utmed vattendragen. Förutom att få renare vatten har målet varit att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald och för rekreation.

 

Kävlingeå-projektet anlägger våtmark ©Johan Hammar/Ekologgruppen

Nyskapad vattenmiljö ©Johan Hammar/Ekologgruppen

 

 

Eslövs kommun

 

Höörs kommun

 

Hörby kommun

 

Kävlinge kommun

 

Lomma kommun

 

Lunds kommun

 

Sjöbo kommun

 

Tomelilla kommun

 

Ystads kommun

Produktion, film och foto: Ekologgruppen