Start Om projektet Om Kävlingeån Renare vatten Mer Natur Åtgärder Länkar Rapporter Kontakt

 

Om projektet

Bakgrund Mål och åtgärder Unikt samarbete Markägare viktiga Arbete i etapper Ekonomi Erfarenheter Fortsättningen... Rapporter

 

Här finns dammarna!

Här hittar du en karta över anlagda dammar och våtmarker inom Kävlingeå-projektet.

 

Så går det till!

Här hittar du ett bildspel och mer information om hur det går till när en damm eller våtmark anläggs.

Mål och åtgärder

 

Kävlingeåprojektet syftar till att förbättra vattenkvaliteten i vattendragen och sjöarna inom Kävlingeåns avrinningsområde. Åtgärderna ska också minska transporten av näringsämnen till havet och att vara till gagn för den vilda floran, djurlivet och människorna i jordbrukslandskapet.

 

Projektet är inriktat på att anlägga naturdammar och våtmarker på strategiska platser, bevaka anläggning av skyddszoner (odlingsfria zoner) utmed vattendragen och komplettera dem vid behov. I arbetet ingår även studier för att följa upp åtgärdernas effekt på reduktion av närsalter och den biologiska mångfalden.

 

Verksamheten har följt det handlingsprogram som antogs av kommunerna inom avrinningsområdet 1995 och som uppdaterades 2002. Programmet föregicks av utredningar om behov och förutsättningar för vattenvårdsåtgärder.

 

Kävlingeåprojektet har haft som riktmärke att, i enlighet med handlingsprogrammet, anlägga 300 hektar dammar och våtmarker jämte 210 hektar odlingsfria zoner utmed vattendragen. 

 

Då projektet förlängdes justerades också målsättningarna. Detta innebar att arealmålet för dammar och våtmarker ökade till 340 hektar. Därtill har mindre tillägg gjorts som inkluderat mål för vattendragsrestaurering och gångstråk vid vattenmiljöer.

Nyskapad vattenmiljö ©Johan Hammar/Ekologgruppen

Nyskapad vattenmiljö ©Johan Hammar/Ekologgruppen

 

Eslövs kommun

 

Höörs kommun

 

Hörby kommun

 

Kävlinge kommun

 

Lomma kommun

 

Lunds kommun

 

Sjöbo kommun

 

Tomelilla kommun

 

Ystads kommun

Produktion, film och foto: Ekologgruppen