Start Om projektet Om Kävlingeån Renare vatten Mer Natur Åtgärder Länkar Rapporter Kontakt

 

Åtgärder

Våtmarkskarta Anlagda våtmarker Genomförande Övriga åtgärder Historiska våtmarker

 

Biologisk mångfald

Här hittar du ett bildspel om våtmarkernas betydelse för biologisk mångfald.

 

Så går det till!

Här hittar du ett bildspel om hur dammarna fungerar som naturliga reningsverk.

Övriga åtgärder

Restaurering av vattendrag

Kävlingeåprojektet har även restaurerat vattendrag, till exempel bäckarna vid Vikingabyn (Kävlinge kommun) och i Rödabäck samt återställt de tidigare meanderloppen i delar av Grybybäcken, Borstbäcken (Eslövs kommun) och Klingavälsån (Lunds kommun). Ytterligare restaurering av cirka 3 km vattendrag i Klingavälsån uppströms Hemmestorps mölla har förberetts genom att en tillståndsansökan för prövning i domstol tagits fram.

 

Skyddszoner

Under etapp I av Kävlingeåprojektet etablerades utmed olika vattendrag cirka 2,5 mil skyddszoner med en sammanlagd areal av 15 hektar. Därefter har inget aktivt arbete med skyddszoner utförts. Upprepade sammanställningar av uppgifter från Jordbruksverket har dock utförts för att bedöma hur mycket skyddszoner som erhåller statliga miljöersättningar inom avrinningsområdet. Utifrån dessa uppgifter har skyddszonerna bedömts ha god täckning och ytterligare arbete i Kävlingeåprojektet har därför inte ansetts behövligt.

 

Ny samfällighet för våtmark

I Hörby kommun har en drygt 10 hektar stor våtmark anlagts vid Askeröd. Våtmarken sträcker sig över sex fastigheter. Hur den framtida förvaltningen och skötseln av vattenanläggningen skulle se ut överlät Kävlingeåprojektet åt Lantmäteriet att utreda. Verket fann att det lagrum som bäst lämpade sig var att bilda en samfällighet med stöd av Anläggningslagen. Våtmarken har nu genom förrättning blivit en gemensamhets­anläggning med miljövårdande syfte. Den nya samfällighetsföreningen ansvarar för drift och underhåll av våtmarken. I praktiken har föreningen lagt ut arbetet på entreprenad, där två av markägarna sköter området och som ersättning får de det statliga skötselstödet för våtmarken.

 

Gångstråk

Inom Kävlingeåprojektet har också genomförts flera åtgärder som syftat till att öka tillgängligheten för allmänheten till vattenmiljöerna. Grindar och olika stängselpassager har byggts på många platser. Större satsningar på nya gångstråk med stigar och broar har anlagts t ex vid Övedskloster (Sjöbo) och Örtofta (Eslöv). 

Märgelgrav ©Johan Hammar/Ekologgruppen

Nyskapad vattenmiljö ©Johan Hammar/Ekologgruppen

img_8738_liten

 Eslövs kommun

 

Höörs kommun

 

Hörby kommun

 

Kävlinge kommun

 

Lomma kommun

 

Lunds kommun

 

Sjöbo kommun

 

Tomelilla kommun

 

Ystads kommun

 

Produktion, film och foto: Ekologgruppen