Start Om projektet Om Kävlingeån Renare vatten Mer Natur Åtgärder Länkar Rapporter Kontakt

 

Åtgärder

Våtmarkskarta Anlagda våtmarker Genomförande Övriga åtgärder Historiska våtmarker

 

Biologisk mångfald

Här hittar du ett bildspel om våtmarkernas betydelse för biologisk mångfald.

 

Så går det till!

Här hittar du ett bildspel om hur dammarna fungerar som naturliga reningsverk.

Anlagda våtmarker

 

Genom Kävlingeåprojektet har ett stort antal våtmarker och dammar skapats i landskapet. Totalt har cirka 370 hektar nya vattenmiljöer, fördelat på 160 olika våtmarker och dammar, tillkommit under åren 1995 till 2012.

 

Storleken varierar mellan 0,2 och flera hektar. Den arealmässigt största anläggningen är restaureringen av Klingavälsåns norra del där mer än 50 hektar åker överförts till beteshävdad våtmark. Vattendjupet i anläggningarna varierar i allmänhet mellan några decimeter till drygt en meter. Några dammar som används för bevattning kan till och med vara över två meter djupa.

 

I en del våtmarker och dammar varierar yta och djup stort under året, beroende på att hela eller delar av anläggningarna torkar ut under torrperioder för att under högflöden växa sig större och djupare.

 

I slutet av projektet har också förberetts för en stor våtmarksanläggning på cirka 60 hektar vid Björka i Sjöbo kommun. Tanken är att projektet ska genomföras i vattenrådets regi efter det att tillståndsprövning i domstol ägt rum.

 

 

Image0002

 

Image0006 

 

 

 Eslövs kommun

 

Höörs kommun

 

Hörby kommun

 

Kävlinge kommun

 

Lomma kommun

 

Lunds kommun

 

Sjöbo kommun

 

Tomelilla kommun

 

Ystads kommun

 

Produktion, film och foto: Ekologgruppen