Start Om projektet Om Kävlingeån Renare vatten Mer Natur Åtgärder Länkar Rapporter Kontakt

 

Renare vatten

Historik Naturliga reningsverk Våra undersökningar Effekter i Kävlingeån Kostnadseffektivitet Rapporter

 

Här finns dammarna!

Här hittar du en karta över anlagda dammar och våtmarker inom Kävlingeå-projektet.

 

Växter och djur

Här hittar du ett bildspel om våtmarkernas betydelse för biologisk mångfald.

Kostnadseffektivitet

 

Kostnadseffektivitet

För att kunna bedöma hur effektiva anlagda våtmarker är som reningsverk har flera studier gjorts för att jämföra kostnaderna mellan olika renings-alternativ. Forskning inom området har bedrivits bland annat på Beijerinstitutet. Utfallet beror på vilka ingångssiffror man utgår ifrån i kalkylerna vad gäller kostnader och reduktions-kapacitet. Avskrivnings-tiden är också avgörande för utfallet. Studierna har visat att våtmarker i jord-brukslandskap står sig väl jämförda med andra åtgärder, till exempel kvävereduktion i reningsverk och riktade åtgärder mot minskat kväveläckage från åkermark. Ser man samtidigt till andra så kallade ekosystem­tjänster som genereras av våtmarker, såsom rening av andra ämnen än närsalter, nya rekreationsmiljöer och betydelsen för biologisk mångfald, ter sig investering i våtmarker som en kostnadseffektiv åtgärd.

 

En enkel beräkning av kostnaderna för kvävereduktion i anlagda våtmarker, baserad på erfarenheter från Kävlingeåprojektet, kan se ut så här:

Anläggningskostnad:  300 000 kr per hektar

Kvävereduktion: 500 kg per hektar och år

Avskrivningstid: 20 år

Kvävereduktionskostnad per år: 30 kr/kg

 

(Beräkning: 300 000/500 = 600, 600/20 = 30)

 

Rening av kväve och fosfor i reningsverk ©Johan Hammar/Ekologgruppen

Nyskapad vattenmiljö ©Johan Hammar/Ekologgruppen

 

Eslövs kommun

 

Höörs kommun

 

Hörby kommun

 

Kävlinge kommun

 

Lomma kommun

 

Lunds kommun

 

Sjöbo kommun

 

Tomelilla kommun

 

Ystads kommun

 

Produktion, film och foto: Ekologgruppen